Navagraha Stotram
The following slokas can be chanted daily morning / evening at sunrise / sunset time by anybody. This chanting brings all round benefit and success. It removes all obstacles. This may be chanted after taking bath and changing dress. [Ladies should not chant this when their monthly period is on.  After it stops completely take bath next day and then only chant this.]

No. Slok Planet
1 Japaakusuma samkaasham kaashyapeyam Mahadyutim
Tamorim Sarvapaapagnam Pranatosmi Divaakaram
Sunday Sun 
Suryan
2 Dadhishamka Thusharabham Kshiirodhaarnava Sambhavam
Namaami Shashinam Somam Shambhor makutabhushanam
Monday Moon
Chandran
3 Dharani garbha sambhutham Vidhyutkaanti Samaprabham
Kumaaram Sakthihastam Tam Mangalam Pranamaamyaham
Tuesday Mars
Mangal Kujan
4 Priyamku Kalikaashamam Rupenaa Prathimam Budham
Sowmyam Sowmya-guno-petam Tam Budham Pranamaamyaham
Wednesday Mercury
Budhan
5 Devaanaam ca Rishiinaam ca Gurum Kaanchana sannibham
Buddhibhutam Trilokesham Tam Namaami Brihaspatim
Thursday Jupiter
Guru
6 Hima-kundha Mrinaalaabham Daithyaanaam Paramam Gurum
Sarvashastra pravaktaaram Bhaargavam Pranamaamyaham
Friday Venus
Shukaran Velli Brihaspathi
7 Niilaanjana samaabhaasam Ravi puthram Yamaagrajam
Chaayaa  maarthaanda Sambhutam Tam Namaami Shanaishcharam
Saturday Saturn
Shani Mandan
8 Ardhakaayam Mahaaviiryam Chandraadithya Vimar chanam
Simihikaa garbha sambhutham Tam Raahum Pranamaamyaham
Ascending Node
Rahu
9 Palasha pushpa samkaasham Taarakaagraha mastakam
Raudhram Rowdraathmakam Ghoram Tham Kethum Pranamaamyaham
Descending Node
Ketu
a Ethi Vyasa mugoth geetham yah pateth su samahithaha
Diva va yadi va rathrau Vigna shanthir Bhavishyathi
Benefits
Phala shruti
b Nara Nari Nrupanaam cha Bhaveth Du-Swapana Naashanam
Aiswarayam Athulam tesham Aarogyam Pushti Varadhnam
c Graha nakshatrajah  peedah taskara agni samudbhavaha
Taassarvaha  prashamam yaanti Vyaaso Bruthe na samshayaha