Sloka to get a new job

|| PRAPANCHA SARA TANTRAM ||

 

|| OM SHRI PARADEVYAI NAMAHA ||

Prasida prapancha svarupe pradhane prakrutyatmike praninanam pranasangye |
Pranotum prabho prarabhe pranjalistvam prakrutya’pratarkye prakamapravrutte ||

Stutirvakya baddha padatmaiva vakyam padam tvaksharatma’ksharam tvam maheshi |
Dhruvam tvam tvameva’ksharaistvanmayaistoshyasi tvanmayi vakpravruttiyartah syat ||

Ajadhokshajatrikshanashca’pi rupam param nabhijananti mayamayam te |
Stuvantishi tam tvam ami sthularupam tadetavadambe hayuktam mamapi ||

Namasta samasteshi binduswarupe namaste ravatvena tattvabhidhane |
Namaste mahatvam prapanne pradhane namaste tvahankara tattvaswarupe ||

Namah shabdarupe namo vyomarupe namah sparsharupe namo vayurupe |
Namo rupatejorasambahswarupe namaste’stu gandhatmike bhuswarupe ||

Namah shrotra carmakshi jivhakya nasasya vak panipatpayusopastha rupe |
Mano buddhi ahankara citta swarupe virupe namaste vibho vishvarupe ||

Ravitvena bhutva’ntaratma dadhasi prajashchandramastvena pushnasibhuyah |
Dahasyagnimurtim vahantyahutim va mahadevi tejasvayam tvatta eva ||

Caturvaktrayukta lasadvamsavaha rajahsamshrita brahmasanghyam dadhana |
Jagatsrushtikarya jaganmatrubhute param tvatpadam dhyayasishitvameva ||

Virajaktirita lascchakrashankha vahanti ca narayanakhyam jagatsu |
Gunam satvamasthaya vishvasthitim yah karotiha so’msho’pi devi tvameva ||

Jatabaddhachandrahigangatrinetra jagatsamharanti ca kalpavasane |
Tamah samshrita rudrasanghyam dadhana vahanti parshvakshamale vibhasi ||  

Sacintakshamala sudhakumbhalekha dharatrikshanardhendu rajatkapardha |
Sushuklam shukakalpadeha sarasvatyapi tvanmayaiveshi vacamadhisha ||

Lasad shankha chakra calatkhadgabhima nadatsimhavaha jvalattungamaulih |
Dravaddyaityavarga stuvatsiddhasangha tvameveshi durga’pi sargadihine ||

Puraratidehardhabhaga bhavani girindratmajatvena yaisha vibhati |
Mahayogivandhya mahesha sunatha maheshyambika tatvatastvanmayaiva ||

Lasatkaustubhodbhasite vyomanile vasantinca vakshahsthale kaitabhareh |
Jagatvallabham sarvalokaikanatham shriyam tam mahadevyaham tvamavaimih ||

Ajadridguhabjakshapotrindrakanam mahabhairavasyapi cinnam vahantyah |
Vibho matarah sapta tadruparupah sphurantyastvadamsha mahadevitashca ||

Samudyadivakrutsaharabhabhasa sada santatasheshavishvavakashe |
Lasanmaulibaddhendulekhe sa pasahankushabhityabhishtattahaste namaste ||

Prabha kirtikanti divaratrisandhyah kriyasha tamisra kshudhabuddhimedhah |
Dhrutirvangmatih sannatih shrishca bhaktistvameveshi ye’nye ca shaktiprabhedhah ||

Hare bindunadaih sashaktyakhyashantairnamaste’stu bhedaprabhinnairabhinne |
Sada saptapatalalokacalabdhigrahadvipadhatusvaradisvarupe ||

Namaste samaste samastasvarupe samateshu vastushvanusyutashakte |
Shritasthulasukshmasvarupe maheshi smrutebodharupe’pyabodhasvarupe ||

Manovruttirastusmrutiste samasttatha vakpravruttih stutih syanmaheshi |
Sharirapravruttih pranamakriya syat prasida kshamasva prabho santatam me ||

Hrillekhajapavidhimarcanavishesham etamstam stutimapi nityamadarena |
Yo’bhyasyet sa khalu param shriyanca gatva shuddham tad vrajati padam parasya dhamnah ||

Iti hrillekhavihito vidhiruktah sangrahena sakaloyam |
Yo’sminniyatamana mantri yogi syat sa eva bhogi ca ||

Iti shriprapanchasare ekadashah patalah |

 

|| OM SHRI RAJARAJESHVARIYAI NAMAHA ||